Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar,*.jpg,*.png,*.gif)