Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar,*.jpg,*.png,*.gif)