Lấy ý kiến nhân dân đối với khen thưởng cấp Nhà nước

(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar,*.jpg,*.png,*.gif)