Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách

(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar,*.jpg,*.png,*.gif)