Giai đoạn 2021 - 2025, Phú Thọ đặt mục tiêu tạo việc làm tăng thêm từ 15.000 - 16.000 người/năm

PhuthoPortal - Đó là mục tiêu được đặt ra trong Kế hoạch giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, giải quyết việc làm (GQVL) từ các chương trình phát triển kinh tế xã hội đạt 10.000 - 12.000 người/năm; GQVL cho vay vốn từ Quỹ quốc về việc làm khoảng 1.100 người/năm; GQVL từ xuất khẩu lao động từ 2.500 - 2.700 người/năm.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, hạ tỷ lệ thất nghiệp chung xuống dưới 2% và tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 3%.

Để đạt được mục tiêu trên, các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp như: Triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với chỉ tiêu tạo việc làm, đặc biệt ưu tiên sử dụng lao động của địa phương, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ. Đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với GQVL, xuất khẩu lao động cho người lao động, thực hiện giáo dục nghề nghiệp theo nhu cầu của người sử dụng lao động, nhu cầu nhân lực của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và thị trường lao động. Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn ủy thác của địa phương cho vay giải quyết việc làm.

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 79.100 người (vượt chỉ tiêu kế hoạch 2,06%), trong đó xuất khẩu lao động đạt 3.010 người (vượt chỉ tiêu kế hoạch 20,4%). Tuy nhiên, giai đoạn 2016 - 2020,  công tác xuất khẩu lao động tại các thị trường có thu nhập cao chưa được mở rộng; một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn lúng túng trong đổi mới, tinh gọn bộ máy; giải quyết việc làm sau đào tạo chưa cao.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Thu Hương