Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Giải quyết cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (Mức độ 3)
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, làm việc, cư trú tại địa bàn tỉnh Phú Thọ nộp hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

          Bước 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ theo phạm vi, chức năng quản lý. Đồng thời, gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của: (1) Công an tỉnh về đối tượng, nhu cầu, mục đích nhập cảnh của các đối tượng được mời, bảo lãnh và các nội dung khác liên quan; (2) Sở Y tế về phương án đưa, đón, di chuyển; kế hoạch cách ly tại cơ sở cách ly đã được UBND tỉnh chỉ định, lựa chọn và các nội dung khác liên quan.

          Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến, có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý nhà nước của mình, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

          Bước 4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổng hợp ý kiến tham gia, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đối với trường hợp không đủ điều kiện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp có Văn bản từ chối, nêu rõ lý do, thông báo cho cơ quan, tổ chức có nhu cầu mời, bảo lãnh.

          Bước 5. UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài sẽ được nhập cảnh, gửi Danh sách cho Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) và cơ quan, tổ chức có nhu cầu mời, bảo lãnh.

          Bước 6. Trường hợp UBND tỉnh đồng ý tiếp nhận chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài vào làm việc, cư trú trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và có văn bản gửi các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố có sân bay/cửa khẩu/cảng biển nơi chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, đồng ý cho đón, cách ly y tế theo qui định.

          Bước 7. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu mời, bảo lãnh nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài kèm theo văn bản phê duyệt của UBND tỉnh tại Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để được xem xét, giải quyết.

Cách thức thực hiện

 - Nộp trực tiếp: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

  - Nộp qua Dịch vụ Bưu chính công ích.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhập cảnh Việt Nam cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài của cơ quan, tổ chức có nhu cầu mời, bảo lãnh gồm:       

          + Văn bản đề nghị cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh.

          + Phương án đưa, đón, di chuyển chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài từ sân bay/cửa khẩu/cảng biển về cơ sở cách ly tập trung đã được UBND tỉnh Phú Thọ chỉ định, lựa chọn.

          + Bản sao, chứng thực các giấy tờ sau: Hộ chiếu của chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài; Giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân nhân (bản sao); Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; giấy phép hoạt động của doanh nghiệp có chức năng nhiệm vụ phù hợp với mục đích đề nghị nhập cảnh cho công dân; Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp cho công ty (nếu có); Xác nhận miễn Giấy phép lao động hoặc Giấy phép lao động đã được cấp còn thời gian sử dụng (nếu có); Giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng Covid – 19/Giấy xác nhận khỏi bệnh Covid – 19 hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp (nếu có).

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định. Trong đó:

          - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp thẩm định, gửi hồ sơ lấy ý kiến của Sở Y tế và Công an tỉnh: Không quá 02 ngày làm việc.

          - Công an tỉnh, Sở Y tế thẩm định, có ý kiến gửi của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp: Không quá 04 ngày làm việc.

          - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp lập báo cáo, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hoặc ban hành Văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh về hồ sơ không đủ điều kiện: Không quá 01 ngày làm việc.

          - UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách: Không quá 02 ngày làm việc.

          - Sở Y tế có Văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh, thành phố có sân bay/cửa khẩu/cảng biển nơi chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh đồng ý cho cách ly y tế theo qui định: Không quá 01 ngày làm việc sau khi có quyết định của UBND tỉnh.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
Kết quả thực hiện Văn bản phê duyệt Danh sách chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài được tiếp nhận đến làm việc, cư trú tại tỉnh Phú Thọ.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản đề nghị cho chuyên gia nước ngoài và thân nhân đi cùng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Tải về Phương án đưa, đón, di chuyển chuyên gia nước ngoài và thân nhân chuyên gia nước ngoài từ sân bay/cửa khẩu/cảng biển về cơ sở cách ly tập trung đã được UBND tỉnh Phú Thọ chỉ định, lựa chọn Tải về
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

1. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

          2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

          3. Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

          4. Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid – 19;

          5. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống đại dịch Covid – 19;

          6. Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống đại dịch Covid  - 19;

          7. Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19;

          8. Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

          9. Các Thông báo của Văn phòng Chính phủ: số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020; số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020, số 146/TB-VPCP ngày 07/4/2020, số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020, số 182/TB-VPCP ngày 15/5/2020, số 203/TB- VPCP ngày 10/6/2020, số 238/TBVPCP ngày 12/7/2020, số 330/TB-VPCP ngày 15/9/2020, số 82/TB-VPCP ngày 29/04/2021, số 102/TB-VPCP ngày 11/05/2021 về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

Tài liệu đính kèm 1631759760_Mau_so_01.docx
1631761478_Mau_so_02.docx