Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
Trình tự thực hiện - Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. - Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. - Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả, nếu không đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hoàn thiện và nộp lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. - Hồ sơ được chuyển đến phòng Việc làm – An toàn lao động thẩm định nếu đạt yêu cầu theo các điều kiện quy định thì trình lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Doanh nghiệp nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. - Phương án thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ hoặc sản xuất, kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. - Giấy tờ chứng minh không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. - Văn bản xác nhận của tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động theo quy định.
Đối tượng thực hiện - Người sử dụng lao động có nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động.
Chọn lĩnh vực 2. Lĩnh vực Việc làm và An toàn lao động
Kết quả thực hiện - Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không.
Yêu cầu - Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Việc làm có sử dụng người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp. - Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; - Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ sản xuất, kinh doanh; - Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động; - Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Cơ sở pháp lý - Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; - Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; - Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên.
Tài liệu đính kèm