Giao chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây bưởi các huyện trọng điểm năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 4/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây bưởi các huyện trọng điểm năm 2021.

Theo đó, giao chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây bưởi năm 2021 với tổng số 525ha. Trong đó: Huyện Đoan Hùng 170ha; huyện Yên Lập 130ha; huyện Thanh Sơn 170ha; huyện Hạ Hòa 55ha.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân cơ cấu giống bưởi phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ, sản xuất an toàn (GAP), theo chuỗi liên kết, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại, để nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả của quả bưởi Phú Thọ.

UBND các huyện trọng điểm, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được giao, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức rà soát hiện trường, chuẩn bị đầy đủ cây giống, vật tư để tổ chức thực hiện thành vùng tập trung, sản xuất theo chuỗi liên kết để được hưởng chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND tỉnh.

BBT