Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất (Mức 4)
Trình tự thực hiện

Văn phòng giám định tư pháp phải gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ nơi đã đăng ký hoạt động và chứng minh về việc Giấy đăng ký hoạt động đã bị hư hỏng hoặc bị mất.
Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm xem xét, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư pháp. Trường hợp không cấp lại Giấy đăng ký hoạt động thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý đo. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiện

Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

- 1 bộ

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Giám định tư pháp
Kết quả thực hiện Văn phòng giám định tư pháp được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

Tài liệu đính kèm