Giấy mời dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 4/6/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng,chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạnnăm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh bố trí chương trình tại điểm cầu Phú Thọ cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ, ngày 4/6/2021.

2. Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm