Giấy mời hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”

PhuthoPortal - Căn cứ Văn bản số 2396/BGDĐT-QLCL ngày 10/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” theo Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh bố trí Chương trình dự họp ở điểm cầu của tỉnh như sau:

1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 08h00 ngày 18/6/2021 (Thứ 6).

2. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh

Chi tiết xem tài liệu đính kèm