Giấy mời Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí chương trình tại điểm cầu Phú Thọ cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2022.

2. Địa điểm

- Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh: Phòng họp số 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tại điểm cầu các địa phương: Phòng họp trực tuyến do Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị bố trí.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm