Giấy mời hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022; triển khai chương trình phục hồi kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

PhuthoPortal – Thực hiện Công điện số 474/CĐ-VPCP ngày 1/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022; triển khai chương trình phục hồi kinh tế - xã hội; tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự hội nghị với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ đến 12 giờ, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (Thứ ba).

2. Địa điểm

Phòng họp số 1 - Văn phòng UBND tỉnh

Chi tiết xem tài liệu đính kèm