Giấy mời họp hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

PhuthoPortal - Theo đề nghị của Ủy ban Công tác về Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 202, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00’, ngày 17/3/2021 (Thứ Tư).

2. Địa điểm: Tại Phòng họp số 4 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm