Giấy mời họp Phiên thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

PhuthoPortal - Ngày 03 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp trực tuyến Phiên thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ, ngày 03 tháng 2 năm 2023

2. Địa điểm: Phòng họp số 4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm