Giấy mời tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022

PhuthoPortal - Ngày 06 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022, như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2022

2. Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm