Gợi ý một số nội dung tham gia thảo luận vào báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh

TỈNH ỦY PHÚ THỌ

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phú Thọ, ngày 15 tháng 6 năm 2020

GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG

THAM GIA THẢO LUẬN VÀO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

-----

1- Về chủ đề Đại hội như vậy đã đảm bảo các thành tố, thể hiện mục tiêu phấn đấu phù hợp với giai đoạn tới chưa?

2- Về bối cảnh tình hình trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Báo cáo nêu đã sát và phù hợp tình hình thực tiễn chưa?

3- Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đạt được đã đảm bảo chính xác, toàn diện trên các lĩnh vực chưa? những nhận định, đánh giá trong dự thảo có cần điều chỉnh, bổ sung, thêm bớt nội dung nào không?

4- Dự thảo nêu khuyết điểm, hạn chế trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị như vậy đã đầy đủ và xác đáng chưa? Có cần điều chỉnh, bổ sung thêm, bớt khuyết điểm, hạn chế trên lĩnh vực nào không?

5- Cho ý kiến về nguyên ngân khách quan, chủ quan đối với các khuyết điểm, hạn chế trên các lĩnh vực đã chỉ ra. Nhấn mạnh thêm nguyên nhân chủ yếu nào cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội.

6- Dự báo bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế, trong nước, cơ hội, thách thức và những nhân tố tác động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội tỉnh ta trong thời gian tới như vậy đã chính xác chưa?

7- Trong phần phương hướng, đề nghị cho ý kiến vào khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh và mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững như vậy đã phù hợp chưa?

9- Đề nghị cho ý kiến vào các mục tiêu chủ yếu, dự thảo đề ra 17 chỉ tiêu trên các lĩnh vực như vậy đã phù hợp chưa? Nội dung các chỉ tiêu như vậy là cao hay thấp? có cần điều chỉnh chỉ tiêu nào không?

10- Dự thảo đề ra 08 nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu, đề nghị cho ý kiến vào các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong dự thảo:

(1) Xây dựng, bổ sung các cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế, xã hội.

(2) Tập trung thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, quan tâm phát triển các thành phần kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trọng tâm là cơ sở hạ tầng then chốt, các ngành, lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

(3) Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế.

(4) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; ứng dụng khoa học và công nghệ; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ; phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, nâng cao chất lượng thông tin và văn học nghệ thuật.

(5) Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

(6) Tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

(7) Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.            

(8) Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại.

Trên cơ sở 08 nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu đã nêu trong dự thảo, đề nghị cho ý kiến cụ thể vào từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

 

Trên đây là một số gợi ý trong quá trình tham gia, đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trân trọng đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia góp ý để hoàn thiện Báo cáo chính trị, nhằm định hướng cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới đề ra.

Tải tài liệu dưới đây

Gợi ý một số nội dung