Hệ thống bến xe

1. Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ

Địa chỉ: SN 2821- ĐLHV - phường Vân Cơ-TP.Việt Trì- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.953064

2. Bến xe khách Việt Trì

Địa chỉ: ĐLHV - phường Gia Cẩm- TP. Việt Trì- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.846477

3. Bến xe khách thị xã Phú Thọ

Địa chỉ: Phường Phong Châu- thị xã Phú Thọ- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.820265

4. Bến xe huyện Thanh Sơn

Địa chỉ:Thị trấn Thanh Sơn- huyện Thanh Sơn- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.873720

5. Bến xe huyện Hạ Hòa

Địa chỉ: Khu 18- thị trấn Hạ Hòa- huyện Hạ Hòa- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.883053

6. Bến xe Yên Lập

Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập- huyện Yên Lập- tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.870170