Thứ hai, 27/03/2023 15:31 Thứ hai, 27/03/2023
Hệ thống ngân hàng

Kho bạc Nhà nước tỉnh

Địa chỉ: Đường Trần Phú - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 846213

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Địa chỉ: SN 1478 - đường Hùng Vương - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 846302

Ngân hàng Công thương tỉnh

Địa chỉ: SN 1514 - đường Hùng Vương - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.( 846316- 846237)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh

Địa chỉ: Đường Hòa Phong - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.846850

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh

Địa chỉ: SN 1167- đường Hùng Vương - phường Tiên Cát - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.( 846336- 845237)

Ngân hàng Công thương Nam Việt Trì

Địa chỉ:  Phường Thanh Miếu - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.846371

Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long (Chi nhánh Phú Thọ)

Địa chỉ: SN 1478 - đường Hùng Vương - phường Gia Cẩm - TP.Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.840089

Quỹ Tín dụng Trung ương

Địa chỉ: đường Hùng Vương- phường Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.(847460- 845415- 847503)

Ngân hàng Công thương Đền Hùng

Địa chỉ: Ngã ba Đền Hùng - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.841935