Hệ thống taxi

1. Tắc xi Thanh Tuyền

Địa chỉ: đường Hùng Vương, phường Nông Trang, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.3811811

2. Tắc xi Biển Bạc

Địa chỉ: Đường Hòa Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.3882882

3. Tắc xi Mai Linh

Địa chỉ: số 2446, Hùng Vương, Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210. 3688688

4. Taxi Nam Cường

Địa chỉ: Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3714262

5. Taxi Hồng Ngọc

Địa chỉ: đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.3862026

6. Taxi Tam Gia

Địa chỉ: 391 Châu Phong, phường Gia cẩm, thành phố Việt Trì

Điện thoại: 02103.898989

7. Taxi Nam Dương

Địa chỉ: Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103.668866