Công ty Điện lực Phú Thọ - Chuyển đổi số trong công tác quản lý và cung ứng dịch vụ