Hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 12/01/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.