Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Mức độ 3)
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động hoặc người lao động nộp hồ sơ đề nghị và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc người lao động theo quyết định hỗ trợ. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

1. Trực tiếp:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ;

Địa chỉ: 398 đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì,  tỉnh Phú Thọ;

Điện thoại:

0210.2222.555

2. Trực tuyến:

http://dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020.

- Bản sao các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc tổ chức huấn luyện theo quy định của pháp luật và các chi phí thực tế có liên quan đến việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng đề nghị hỗ trợ.

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trong đó:

-  15 ngày làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- 05 ngày làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Chọn lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Kết quả thực hiện Quyết định việc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015.

- Căn cứ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Tài liệu đính kèm 1603159618_Mau_so_11_-3-.docx