Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm

PhuthoPortal - Năm 2016, Ban Tuyên Giáo Trung ương, Bộ phận giúp việc về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trung ương triển khai chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

Trong thực hành và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm phải gắn chặt với nhau; phải thực hiện đồng thời với cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư và hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nghề nào cũng vinh quang và việc gì cũng phải cố gắng chuyên tâm, không chủ quan, đại khái. Vì thế, tất cả mọi người, ở mọi địa vị, vị trí công tác, trong mọi hoàn cảnh đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, cần nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, gương mẫu thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt… Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hàng ngày. Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc “dĩ công vi thượng” (để việc công lên trên, lên trước việc tư). Gương mẫu là nói phải đi đôi với làm - đây chính là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc đạo đức cách mạng: Nói thì phải làm, xây đi đôi với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Tài liệu đính kèm