Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

PhuthoPortal - Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

GS.TS Phùng Hữu Phú giới thiệu chuyên đề tại hội nghị (Ảnh: laodong.vn)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung ương đến 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc trung ương.

Tại tỉnh Phú Thọ, hội nghị được truyền hình trực tuyến với 310 điểm cầu, trong đó có 1 điểm cầu trung tâm tại Văn phòng Tỉnh ủy, 13 điểm cầu huyện, thành, thị, 225 điểm cầu xã, phường, thị trấn và 71 điểm cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh với tổng số gần 22.000 lượt cán bộ, đảng viên tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Hội nghị đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nội dung chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Phần thứ hai “Đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông

GS.TS Phùng Hữu Phú đã tập trung phân tích làm rõ sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường. Trong đó nhấn mạnh: Ý chí tự lực, tự cường trong tư tưởng Hồ Chí Minh xuất phát từ vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân, không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế; nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng; đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân; quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc, tạo ra những điều kiện căn bản, tiên quyết đưa đến những thành công của cách mạng nước nhà.

Cán bộ, đảng viên Sở Ngoại vụ theo dõi hội nghị

Đặc biệt, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã được hiện thực hóa trong công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong 35 năm qua, khẳng định qua các luận điểm: Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cẩm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân. Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài. Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể cả đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác.

GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: Đại hội XIII đã khẳng định: "Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét cả về vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Để đạt được thành tựu đó chính là nhờ dựa vào sức dân, phát huy tinh thần và ý chí khát vọng của toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường hòa bình.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Đại hội XIII cũng đã chỉ rõ, tình hình thế giới "tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường", ngoài tiềm lực kinh tế, hơn lúc nào hết cần phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển của toàn dân tộc làm động lực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị tại điểm cầu huyện Tân Sơn

GS.TS Phùng Hữu Phú cũng đã phân tích các giải pháp để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất là phải nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, loại thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Hội nghị học tập chuyên đề có ý nghĩa quan trọng giúp mỗi cán bộ, đảng viên vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong bối cảnh hiện nay.

Đồng chí đề nghị sau hội nghị này các cấp ủy Đảng nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc các nội dung của chuyên đề, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu học tập chuyên đề toàn khóa và năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hằng năm có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện từ cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên thị trấn Hưng Hóa (huyện Tam Nông) theo dõi hội nghị

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập tuyên truyền các nội dung chuyên đề, song phải bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Lệ Thủy