Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

PhuthoPortal - Ngày 20/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào Đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực đất đai trực thuộc UBND các huyện, thành, thị; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và đề xuất ban hành chính sách thưởng trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu kết luận các nội dung tại hội nghị

Theo dự thảo Đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực đất đai trực thuộc UBND các huyện, thành, thị; đối với UBND thành phố Việt Trì, UBND thị xã Phú Thọ tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành Văn phòng Đăng ký đất đai; tổ chức lại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành Trung tâm Phát triển quỹ đất, bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ về phát triển quỹ đất và dịch vụ về đất đai. 11/13 huyện còn lại tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất, bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ về bồi thường giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất và dịch vụ về đất đai. Việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp này xong trước ngày 30/6/2022.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương phát biểu ý kiến về phân bổ vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất các cấp ngân sách giai đoạn 2021 - 2025

Cho ý kiến vào nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Việc thực hiện Đề án nhằm hình thành tổ chức cung cấp dịch vụ công về lĩnh vực đất đai ở các huyện, thành, thị phục vụ tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ về đất đai cho người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đảm bảo thống nhất, đồng bộ về mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực đất đai. Để triển khai Đề án hiệu quả, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương để có phương án cụ thể; phân công nhiệm vụ, chức năng rõ ràng, quản lý chặt chẽ về biên chế của các đơn vị này. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; xây dựng bộ máy chuyên nghiệp từ cơ sở cho đến cấp tỉnh để quản lý chặt chẽ các biến động đất đai, thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ và đưa vào khai thác có hiệu quả các dự án.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu ý kiến về Đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực đất đai

Tiếp đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và đề xuất ban hành chính sách thưởng trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch xác định giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện chương trình xây dựng NTM ở 13/13 huyện, thành, thị với 196 xã và 2.040 khu dân cư nông thôn. Mục tiêu đặt ra phấn đấu hết năm 2025 toàn tỉnh có 7/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 139/196 xã đạt chuẩn NTM (tăng 44 xã); 26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 1.720/2.040 khu dân cư đạt chuẩn NTM, đạt 84,3% tổng số khu dân cư, trong đó ít nhất 172 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tổng nhu cầu nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến trên 13.500 tỉ đồng. Chính sách thưởng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được thực hiện một lần sau khi có quyết định công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng phát biểu ý kiến về Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định, giai đoạn 2015 - 2020, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và huy động, lồng ghép tốt các nguồn lực cho xây dựng NTM. Để tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, các cấp, các ngành cần tập trung cao độ vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên bố trí, huy động các nguồn lực, đề ra những giải pháp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch đề ra. Tập trung nguồn lực của ngân sách tỉnh, ngân sách huyện cho ba huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025; ưu tiên bố trí nguồn lực cho các xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với mức thưởng 1 tỉ đồng/xã đối với các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Về chính sách khuyến khích đối với khu dân cư đạt chuẩn NTM, NTN nâng cao, NTM kiểu mẫu, giao cho các huyện, thành, thị bố trí nguồn lực khen thưởng phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã nhất trí thông qua nội dung phân bổ vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất các cấp ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Nguyễn Huế