Hội nghị BTV Tỉnh ủy: Thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 4/8/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, BTV Tỉnh ủy họp, thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên người tỉnh Phú Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy thông qua quy hoạch các chức danh: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Tiếp đó, BTV Tỉnh ủy quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên người tỉnh Phú Thọ gồm 20 thành viên; đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai quyết liệt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên người theo chỉ đạo, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các bộ, ngành Trung ương. Phòng, chống dịch, chăm sóc y tế; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện thông tin truyền thông; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch; tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Quang cảnh hội nghị

Vận động, động viên, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân... phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, ủng hộ, tích cực tham gia và tự giác thực hiện phòng, chống dịch. Điều phối, phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể, cấp ủy, HĐND, UBND các huyện, thị, thành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch. Huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp pháp khác trong công tác phòng, chống dịch. Kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các địa phương và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; điều động và hỗ trợ các nguồn lực khi cần thiết.

Thương Huyền - Hoàng Hà