Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

PhuthoPortal - Ngày 5/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thành phố Hà Nội kết nối tới 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở trung ương và cấp huyện, cấp cơ sở trên toàn quốc với gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham gia.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Ảnh: Dangcongsan.vn)

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Các đại biểu tỉnh Phú Thọ dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh

Tại Phú Thọ, hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu chính Trung tâm hội nghị tỉnh, 18 điểm cầu cấp huyện và 225 điểm cầu cấp xã với trên 27.600 đảng viên tham dự.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các báo viên cấp tỉnh.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh

“Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”

Đây là nội dung chuyên đề Nghị quyết đầu tiên được học tập, quán triệt tại hội nghị do đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt. Đối với chuyên đề Nghị quyết này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã tập trung phân tích thực trạng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới và hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, khẳng định quan điểm của Đảng; nêu rõ mục tiêu, trọng tâm, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc truyền đạt chuyên đề Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” (Ảnh: Baochinhphu.vn)

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Việt Trì

Trọng tâm là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước đi đôi với nâng cao năng lực thực thi; xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ðẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

“Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”

Truyền đạt nội dung chuyên đề Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo. Trong đó khẳng định: Ðổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, mọi cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, nguyên tắc và kỷ luật của Ðảng…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” (Ảnh: Baochinhphu.vn)

Mục tiêu là: Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Ðảng trong giai đoạn mới. Giữ vững nguyên tắc của Ðảng, đồng thời phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, nhất là thể chế hóa, cụ thể hóa thành luật và các văn bản dưới luật; tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả cao trong thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng ở các cấp. Ðề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, thực sự khoa học, dân chủ, sát với thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng thông suốt từ trung ương đến cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ xã Sơn Tình, huyện Cẩm Khê

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, để thực hiện mục tiêu đã nêu, Nghị quyết đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Ðảng. Ðổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Ðổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ. Ðổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ðẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Ðảng từ trung ương tới cơ sở.

Ngày mai (6/12), hội nghị tiếp tục quán triệt 2 chuyên đề Nghị Quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thanh Hòa - Ngọc Kiên