Hội nghị UBND tỉnh: Báo cáo tổng thể Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

PhuthoPortal - Ngày 17/5/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp, nghe các sở, ngành, đơn vị báo cáo tổng thể Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang khẳng định: Xây dựng Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công việc phức tạp, đồ sộ, có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí đề nghị: Đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến được thảo luận tại hội nghị, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để thống nhất, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch. Trong đó, thống nhất quan điểm là Quy hoạch phải có các phương án mở, vừa bám sát tình hình thực tế vừa linh hoạt trước sự thay đổi về yêu cầu, bối cảnh trong thời gian tới, đảm bảo có tầm nhìn dài hạn và tính khả thi cao. Các nội dung quy hoạch cần phải được rà soát đầy đủ, trình bày có trọng tâm, trọng điểm, súc tích, ngắn gọn, nghiên cứu đưa những nội dung chính, quan trọng, thực sự ưu tiên để thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh Quy hoạch phải tính toán kĩ các kịch bản phát triển của tỉnh, phân tích rõ thực trạng hiện nay để tìm các hướng đi trọng tâm

Bên cạnh đó, cần xây dựng quy hoạch tỉnh phù hợp, đáp ứng với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đặt trong không gian, bối cảnh phát triển của cả nước và các tỉnh lân cận. Quan tâm đến các quy hoạch chuyên đề. Đánh giá kĩ các căn cứ để xác định mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm của một lĩnh vực trọng điểm để tập trung thực hiện, tránh dàn trải nhiều mục tiêu.

Nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đề nghị: Quy hoạch cần chỉ rõ phương án phát triển công nghiệp theo hướng chất lượng, ưu tiên bảo vệ môi tường; phát triển nông nghiệp phù hợp với lợi thế về đất đai và tài nguyên sẵn có; nghiên cứu sâu hơn đưa ra phương án phát triển dịch vụ phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và dịch vụ phục vụ cho xã hội. Đồng chí cũng cho ý kiến cụ thể về quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, quy hoạch nghĩa trang, nhà tang lễ, sân golf…

Về tiến độ thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị nhanh chóng hoàn thiện báo cáo Quy hoạch, tiến hành các bước theo đúng quy trình, phấn đấu trình HĐND tỉnh vào tháng 7/2022.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương đề nghị đơn vị tư vấn phân tích cụ thể phương án phân bổ các nguồn lực để thực hiện mục tiêu đề ra trong Quy hoạch

Ngày 11/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4055/KH-UBND ban hành Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ. Kế hoạch cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phân công nhiệm vụ cụ thể để các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành, thị chủ động thực hiện, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai xây dựng các nhiệm vụ quy hoạch tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn góp ý vào một số mục tiêu đề ra trong Quy hoạch của tỉnh

Trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ được duyệt và tiến độ công việc, việc triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của lãnh đạo tỉnh và các thành viên ban chỉ đạo; quá trình triển khai có sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan. Đến nay đã hoàn thành 14/20 nhiệm vụ theo Kế hoạch 4055/KH-UBND của tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ công việc của các bước so với kế hoạch đề ra còn chậm.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Thế Truyền trình bày báo cáo tình hình, tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã báo cáo các nội dung của Quy hoạch: Khái quát hiện trạng phát triển của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển, các đột phá và nhiệm vụ trọng tâm phát triển thời kỳ 2021 - 2030; phương án phát triển ngành quan trọng, tổ chức không gian kinh tế; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xin ý kiến UBND tỉnh về các nội dung: Số lượng và phân bổ diện tích đất cho các khu công nghiệp, số lượng diện tích các cụm công nghiệp, phương án phát triển sân golf kết hợp khu sinh thái nghỉ dưỡng, phương án phân bổ đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, phương án phân vùng tỉnh, phương án mở rộng thành phố, thị xã để đạt tiêu chí đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

Trong chương trình, hội nghị cũng nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Văn Quang trình bày Đề án Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025

Đề án vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xác định giai đoạn 2021 - 2025 cần thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại 287/287 khu dân cư ở đô thị và 1.476 khu dân cư tập trung ở nông thôn trong tổng số 2.042 khu dân cư ở nông thôn. Phấn đấu tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh đạt từ 70% (về khối lượng) trở lên.

Đối với chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh, dự báo khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh đến năm 2025 khoảng 140,7 tấn/ngày. Đề án đề xuất các vị trí tập kết chất thải rắn xây dựng; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý chất thải.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Tuấn trình bày Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kết luận các nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang yêu cầu: Đối với đề án vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, các ngành chức năng cần kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện (giai đoạn I) tại Trạm Thản; phấn đấu hết năm 2022 hoàn thiện đầu tư, năm 2023 đi vào hoạt động. Huyện Phù Ninh xây dựng phương án di rời các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của dự án.

Các huyện, thành, thị rà soát, điều chỉnh lại địa điểm tập kết, hoàn thiện mạng lưới tập kết để thu gom rác thải sinh hoạt về nơi xử lý tập trung; tổ chức lại mô hình thu gom, vận chuyển rác cho phù hợp; xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác đảm bảo hợp lý. Các đơn vị liên quan nghiên cứu hình thức đấu thầu với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác.

Các đại biểu dự hội nghị

Cho ý kiến vào Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ, kinh phí tổ chức thực hiện Đề án. Trong đó, xây dựng đơn giá dịch vụ hợp lý, lựa chọn hình thức tổ chức thực hiện và xác định lộ trình cụ thể thực hiện Đề án.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nghe, cho ý kiến cụ thể về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khánh Trang