Hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

PhuthoPortal - Ngày 28/4/2020, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ban hành văn bản số 11-HD/BTGTU về hướng dẫn báo chí tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm