Hướng dẫn đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

PhuthoPortal - Ngày 08/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Văn bản số 139/SKHCN-QLKH về việc hướng dẫn đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm