Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030

PhuthoPortal - Ngày 12/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030

Chi tiết xem tài liệu đính kèm