Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1439/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể, gồm: 100% các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản có đăng ký kinh doanh được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

Duy trì tỷ lệ các cơ cở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B đạt 98,5%.

Tỷ lệ các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng 12% (6.060 cơ sở) so với năm 2021, đạt 87% (43.900/50.475 cơ sở).

Diện tích cây trồng chủ lực (chè, bưởi, rau,…), số cơ sở chăn nuôi, nuôi thủy sản áp dụng và được chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) tăng 10% (330 ha diện tích trồng trọt và 10 cơ sở chăn nuôi, nuôi thủy sản) so với năm 2021.

Tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô 78 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn hiện có; năm 2022, chỉ đạo xây dựng và phát triển thêm ít nhất 20 chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn với các sản phẩm thiết yếu, sản phẩm chủ lực của địa phương, chuỗi liên kết gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo sự liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất và người cung ứng với thị trường tiêu thụ.

Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm qui định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất cấm giảm 10% so với năm 2021.

Tổ chức từ 8 đến 10 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ các cơ quan cấp huyện; mỗi địa phương tổ chức từ 01 đến 02 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT