Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Theo đó, mục đích nhằm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Nghị định của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Năm 2021, dự kiến tổ chức khoảng 12 khóa đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với trên 900 lượt học viên; dự kiến hỗ trợ sử dụng tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên cho khoảng 1.000 doanh nghiệp; đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ thông tin, pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT