Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

PhuthoPortal - Ngày 29/3/2021, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành Quyết định số 40/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT