Kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 12/7/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ban hành Kế hoạch số 2632/KH-BCĐ hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022.

Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện gồm: Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống mua bán người.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội, với các khẩu hiệu hành động như: “Tích cực hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người”, “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội:…

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, đấu tranh, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác về phòng, chống mua bán người; bố trí cán bộ tham gia các hội thảo, tập huấn chuyên đề, chuyên sâu về pháp luật và nghiệp vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán...

Thường xuyên rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người, nhất là công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán; quản lý hộ tịch, đăng ký kết hôn, cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài... tạo hàng lang pháp lý thống nhất, đồng bộ cho công tác phòng, chống mua bán người và trợ giúp pháp lý cho các nạn nhân bị mua bán.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện hiệu quả Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022 và công tác phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang