Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị phục vụ đào tạo từ nguồn kinh phí không thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp khác năm 2021 của Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210537212 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210472750

Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị phục vụ đào tạo từ nguồn kinh phí không thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp khác năm 2021 của Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ

Lĩnh vực

Hàng hóa

Bên mời thầu

Trường Cao Đẳng Cơ Điện Phú Thọ

Tên gói thầu

Mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Cung cấp thiết bị phục vụ đào tạo từ nguồn kinh phí không thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp khác năm 2021 của Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ

Chi tiết nguồn vốn

Kinh phí không thường xuyên năm 2021: 1.000.000.000 đồng, Nguồn thu sự nghiệp khác năm 2021: 78.000.000 đồng.

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày