Kế hoạch nâng cao hoạt động dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2025

PhuthoPortal - Ngày 6/9/2022, UBND tỉnh ban Kế hoạch số 3442/KH-UBND về việc nâng cao hoạt động dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2025.

Mục tiêu chủ yếu đến năm 2025:

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ TTHC của tỉnh đạt trên 80%. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến cấp sở, ban, ngành đạt trên 85%, cấp huyện đạt trên 80%, cấp xã đạt trên 75%.

- 100% TTHC của tỉnh được rà soát, đơn giản hóa; tối thiểu 20% TTHC trong các cơ quan nhà nước của tỉnh được cắt giảm so với năm 2022.

- 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; tích hợp liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ.

- Trên 70% số TTHC trong danh mục TTHC được cung cấp qua dịch vụ  BCCI phát sinh gửi/nhận kết quả qua BCCI. Trên 5% hồ sơ trong tổng số TTHC phát sinh hồ sơ được nhận qua BCCI, trên 20% hồ sơ trong tổng số TTHC phát sinh hồ sơ được trả kết quả qua BCCI. 

- 100% các cơ quan, đơn vị triển khai hệ thống kiểm tra, giám sát, đôn đốc  báo cáo đánh giá kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu; kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Đơn giản hóa, chuẩn hoá thực chất thành phần hồ sơ; thống nhất quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đối với từng TTHC.

- Nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ thực hiện TTHC trực tuyến.

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Các giải pháp chủ yếu:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị

- Đẩy nhanh tiến độ số hóa, liên thông, chia sẻ CSDL

- Huy động nguồn lực, đảm bảo các điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc triển khai và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp nhận thông tin phản hồi, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang