Kế hoạch nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi đến năm 2030

PhuthoPortal - Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3273/KH-UBND về việc nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi đến năm 2030.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2025, hoàn thiện cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi, kết nối với một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; từng bước lắp đặt hệ thống tự động hóa đo đạc hoặc thuê cung cấp dịch vụ đo đạc tự động, xây dựng hệ thống thu thập, truyền số liệu, cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin qua mạng internet, có kết nối ở mức độ phù hợp với hệ thống khí tượng thủy văn Quốc gia.

Đến năm 2030, hoàn thành việc đo đạc tự động số liệu khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi; kết nối cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn chuyên dùng với cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác và hệ thống thông tin điện tử của mạng lưới khí tượng thủy văn Quốc gia.

Kế hoạch đề ra 3 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khí tượng thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi; hoàn thiện, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng; tăng cường năng lực, đổi mới công tác quản lý, khai thác mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT