Kế hoạch phát triển ngành dịch vụ tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025

PhuthoPortal - Ngày 26/12/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5209/KH-UBND về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang