Kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025

PhuthoPortal – Ngày 27/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3182/KH-UBND về phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm