Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025 và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 23/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1097/KH-UBND về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025 và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2021.

1. Mục tiêu chung

Chủ động trong chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM), Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) giai đoạn 2021-2025 và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2021; hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Đối với bệnh LMLM

- Số lượng ổ dịch LMLM và gia súc mắc bệnh giảm từ 20 - 30% so với trung bình của cả giai đoạn 2016 - 2020;

- Xây dựng thành công, duy trì ít nhất 30 cơ sở, chuỗi chăn nuôi gia súc an toàn dịch bệnh (ATDB) đối với bệnh LMLM; phấn đấu xây dựng thành công 01 vùng ATDB cấp huyện.

2.2. Đối với bệnh DTLCP

- Đến hết năm 2021: Trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP; có 60% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 50% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 40% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP) áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học (ATSH).

- Đến năm 2023: Trên 95% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP; có 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 70% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 60% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn ATSH.

- Đến năm 2025: Trên 99% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP; Có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn ATSH.

2.3. Đối với các loại dịch bệnh động vật năm 2021

- 100% các ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phát sinh trên địa bàn tỉnh được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định.

- Trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP

Chi tiết xem tài liệu đính kèm