Kế hoạch Quan trắc, cảnh báo, giám sát môi trường và phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2025

PhuthoPortal - Ngày 4/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1765/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo, giám sát môi trường và phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm