Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2015.

PhuthoPortal - Kế hoạch số 803/KH-UBND, ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2015.