Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

PhuthoPortal - Ngày 26/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1648/KH-UBND về thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Thọ đến năm 2030.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm