Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2023

PhuthoPortal - Ngày 8/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 693/KH-UBND về việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu vè dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2023.

Theo đó, xác định 10 nhiệm vụ chung tập trung triển khai thực hiện, gồm:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao; quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06/CP để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; nêu cao vai trò lãnh đạo, giám sát của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phục vụ triển khai thực hiện Đề án. Tham gia nghiên cứu, đóng góp xây dựng các văn bản pháp luật; rà soát, nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh các văn bản, quy định không còn phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, nhất là các quy định liên quan đến việc triển khai thực hiện định danh và xác thực điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đẩy mạnh kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin của Bộ, ngành, địa phương để khai thác hiệu quả thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm của Đề án.

3. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền về Đề án 06/CP, nhất là các tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, thẻ căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử, các phương thức khai thác, sử dụng thông tin thay thế yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự… với các hình thức thiết thực, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng rộng rãi của người dân, doanh nghiệp.

4. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06/CP và các dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình về dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện hiệu quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tiếp tục rà soát đơn giản hoá thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình các dịch vụ công trực tuyến, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021.

5. Đẩy mạnh tiện ích của Đề án 06/CP phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số, nhất là trong thanh toán viện phí, học phí, thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước; thực hiện hiệu quả về các giải pháp khám, chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp tích hợp BHYT.

6. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; đẩy mạnh cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích khác trên ứng dụng VNEID theo lộ trình, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

7. Hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu dân cư. Làm sạch, cập nhật các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào hệ thống, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu phục vụ kết nối, khai thác, làm giàu dữ liệu dân cư theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

8. Duy trì, quán triệt thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh, an toàn trên không gian mạng, phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ có thể làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống bảo mật thông tin dữ liệu.  

9. Nghiên cứu, bố trí kinh phí đảm bảo; rà soát, huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng nhân lực, đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án, rà soát nâng cấp hoàn thiện hạ tầng công nghệ, trang thiết bị… đáp ứng các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ Đề án tại địa phương.

10. Tổ chức thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ Đề án thường xuyên, hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, gắn với công tác phát động các phong trào thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ Đề án tại địa phương.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang