Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 17/3/2021, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-BCĐ về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm