Kế hoạch thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

PhuthoPortal - Ngày 9/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 715/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

Theo đó, xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện, gồm:

1. Tiếp tục tham gia quá trình nội luật hóa hoàn thiện pháp luật nhằm thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (CAT) và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

3. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và đào tạo về Công ước CAT và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, về nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong thực thi Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

4. Mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế để triển khai hiệu quả Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

5. Thực hiện các nghĩa vụ báo cáo định kỳ, đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện công tác nghiên cứu khác có liên quan đến Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang