Kế hoạch triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Vừa qua, Sở GTVT đã ban hành kế hoạch triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm