Thứ bảy, 30/09/2023 19:04 Thứ bảy, 30/09/2023

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6/) năm 2023

PhuthoPortal - Ngày 1/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1977/KH-UBND về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” và Ngày Đại dương thế giới (08/6) “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi”.

Việc t chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và hải đảo năm 2023 trên phạm vi toàn tỉnh với các hoạt động thiết thực theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tổ chức cộng đồng và từng người dân nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

Theo đó, tập trung tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả Đề án “đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án “tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam”; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 22/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 5196/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh phát động phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh…

Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững.

Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến để tái chế chất thải nhựa trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa. Thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn gắn với việc thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin về chủ đề, thông điệp hưởng ứng sự kiện. Căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như: Mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý rác thải. Phát động chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích cộng đồng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường. Xây dựng, bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững. Thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Khuyến khích nhân rộng các mô hình cụ thể về “chống ô nhiễm nhựa” hiệu quả tại địa phương.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang